پیک ورزش
در باره مطالب علمی و تربیت بدنی در مدارس 
قالب وبلاگ
 
هدف اصلی تمرین:
 
 رسیدن به اوج اجرای ورزشی است .
- رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند طراحی برنامه های تمرینی مناسب است.
- برای طراحی و توسعه یک برنامه تمرین ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.
 
  اهداف فرعی تمرین:
 
توسعه بدنی همه جانبه
- توسعه بدنی ویژه ورزش 
- توسعه عوامل تکنیکی
- توسعه عوامل تاکتیکی
- آمادگی روانی
- آمادگی تیمی (دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تیم)
- توسعه  عوامل مربوط به سلامتی
- جلوگیری از آسیب دیدگی
- افزایش دانش تئوری
 
 
ویژگی اهداف برنامه تمرین:
 
 
- منطقی باشد.
- قابل دستیابی باشد                     
 از طریق تغییرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرین.
[ پنجشنبه سی ام مهر 1388 ] [ 6:59 ] [ م. ب ]

 

 

1-      بدن انسان برای تولید یک مول ATP از تجزیه هوازی کدام ماده زیر به اکسیژن بیشتری نیاز دارد :

الف- چربی          ب- گلیکوژن                     ج- پروتئین                       د- کراتین فسفات

2-      در کدام یک از فعالیتهای ورزشی زیر ، دستگاه فسفاژن منبع اصلی تامین ATP  مورد نیاز فعالیت می باشد :

الف – دوی 800 متر          ب- دوی 3000متر             ج- پرتاب وزنه                  د- فوتبال

۳-      در کدام یک از سیستمهای تولید انرژی فعالیتهای بدنی ، فقط از کربوهیدرات به عنوان سوخت استفاده می شود :

الف- بی هوازی غیر لاکتیک             ب- فسفاژن           ج- هوازی            د- اسید لاکتیک

۴-      در تمرینات تداومی آهسته شدت تمرین ......... درصد حداکثر ضربان قلب است :

الف- 85 تا 95                  ب- 60 تا 80                  ج- 50 تا 60                    د- 75 تا 90

5-      کدام یک از روشهای تمرینی معمولا در حومه شهرها که تپه های متعددی وجود دارد اجرا می شود :

الف- اینتروال رسمی           ب- تداومی                       ج- فارتلک           د- دایره ای

[ پنجشنبه سی ام مهر 1388 ] [ 6:50 ] [ م. ب ]

بهداشت ورزش

 

ورزش اصول بهداشتي خاص خودراداردكه رعايت كردن آن اصول ازبروزعواقب خطرناك جلوگيري مي­كندهرچندورزش براي ،پيروجوان فوايدزيادي دارداما(درصورت فشارزياد) مي­تواندباعث ناراحتيهاي عضوي نيز بشود ، برخي ناراحتيها معمولاً درسنين بالا (بعد از40 سالگي) ظاهرمي­شودهدف ازرعايت بهداشت ورزش پيشرفت،پرورش وتامين سلامت ورزشكاران مي­باشدوشامل سلامت جسمي ، فكري ، اجتماعي ورواني است:به وجود آوردن شرايط و عواملي كه درنتيجه آن ورزشكاران بدون ابتلاء به هيچگونه صدمه­اي ورزش آغازكرده ودرحين وبعدازورزش نيزناراحتي نداشته باشند.

 

 

 

 

اصول بهداشتي كه درزمان فعاليتهاي ورزشي بايد رعايت كرد:

 

1-  موضوع اساسي اين است كه چگونه ورزش كنيم تا بتوانيم براي كارهائي كه درآينده بايد انجام دهيم توانائي داشته باشيم وكدام رشته ازورزش را انتخاب كنيم تا به ما صدمه­اي وارد نشودوقتي به فعاليتهاي ورزشي مي­پردازيد و عمل تعريق براي تنظيم درجه حرارت بدن فعال مي­شودپس از اتمام ورزش وفعاليت ، بخشي ازمواد زائد عروق بدن برروي پوست باقي مي­ماندكه بايد از سطح پوست بدن پاك شود.بنابراين ورزشكاران بايد حتي الامكان سعي كنندكه بعد ازفعاليتهاي بدني وورزشي و رعايت بهداشت پوست بدن خود، استحمام كنندوباآب وصابون بدن خودراخوب بشويندوسپس خشك كنند.به ويژه بايد مواظب باشندكه بعدازورزش با بدني كه بوي عرق مي­دهددركلاسهاي درس حاضرنشوند.

در شست وشوواستفاده از صابون نبايدزياده روي كردوبيش ازاندازه ازآن استفاده كرد زيرا اين امرسبب ازبين رفتن چربي طبيعي پوست بدن مي­شودوچون چربي طبيعي بهترين عامل حفاظت پوست بدن مي­باشدبا اين عمل پوست بدن خشك وزبربراي افرادي كه هرروزبدن خودراشست وشومي­دهنددوش آب گرم بعدازورزش به منظورپاك شدن عرق بدن كافي مي­باشد.

2 -بعد ازفعاليتهاي ورزشي،سعي كنيدكه لباسهاي ورزشي رابشوئيدوزيرنورآفتاب خشك كنيددرصورتي كه به اين امرتوجه نكنيدولباسهاي ورزشي وآغشته به عرق بدن را درجاي نمناك وكم نورقراردهيدمحيط مناسبي براي رشد قارچ خواهدبودوبعدازاستفاده مجددلباسها به بيماري پوستي قارچي مبتلا مي­شويد.

3-اگرجورابهاي شماپس ازمدتي استفاده به اين نوع قارچهاآلوده شودقارچهابه سرعت پاهاو انگشتان پاي شمامنتقل مي­شوندوچون لاي انگشتان پا محل مناسبي براي رشدوتوسعه اين نوع قارچها است لذا اين انگشتان به بيماري قارچي مبتلا مي­شوند.براي جلوگيري از اين امرحتماً بايد پس ازورزش جورابها ولباسهاي خودرابا آب گرم شسته ودرمقابل نورآفتاب قراردهيدسعي كنيدهنگام ورزش ازجورابهاي نايلوني يا الياف مصنوعي كمتراستفاده نمائيداستفاده ازجوراب نخي يا الياف طبيعي بهتراست درصورتي كه به اين عارضه دچارشديدسريعاً به پزشك بيماريهاي پوستي كنيد.

4- كفش يكي ازعوامل ووسائل مهم راه رفتن ، دويدن،كوهپيمايي،وورزشهاي مختلف مي­باشدوكفش مناسب و استفاده آن ازاهميت بسزايي برخورداراست درخريدكفش ،بويژه ورزشي توجه بيشتري نشان دهيدوسعي كنيدكفش نه كوچك باشدونه بزرگ بايد به صورتي باشدكه پادرآن به راحتي قرارگيردودويدن باآن راحت باشدزيراكه درورزش بويژه دوميداني ،پرش وكليه حركات بدني كه نياربه تحرك وجنبش داردكفش نقش اساسي را بازي مي­كند.چنانچه درپرش به صورت صحيح بايدپس ازفرودباپنجه­هاي پافرودبياينددرصورتي كه ناخنهاي پابلندباشدصدمه زيادي به انگشتان پامي­زندوباعث خون مردگي ويا خون ريزي اطراف ناخن مي­شودبه ويژه اگر كفش كوچك باشدوتنگ اين ناراحتي دوچندان مي­گردد.همچنين كفشهايي بزرگ وگشاددردويدن وجهش­هاباعث ايجادصدمات پيچ خوردگي پاويا دررفتگي مي­شود.استفاده ازكفشهاي ميخ داربرروي آسفالت يا سالن­هاي بازي غيربهداشتي ، است و ايجادناراحتي بويژه درساق پاوكمرمي­كند.ازاين روسعي شوددرسالنهااز كفش­هاي كتاني يا ورزشي كه كف آنها لاستيك ياموادمشابه به صورت شيارداراستفاده شود.استفاده ازكفشهايي كه باعث ازبين رفتن يا ايجادصدماتي درقوس عرضي وطولي پامي­شودمناسب نيست ونبايداستفاده شود.درورزشهاي مانندبسكتبال و كشتي حتماً بايدازكفشهاي ساقه بلنداستفاده كردچون دراين ورزش­هاصدمات پيچ پا زيادمي­باشدكه با اين امراز اين صدمات جلوگيري بعمل مي­آيد.

5-كساني كه ورزش مي­كنندبويژه ورزشكاران بايدبدانند كه دربدن آنهامنابع و مراكز چركي وجودنداشته باشدزيرادرزمان فعاليت وورزش گردش خون تسريع پيدامي­كندودراثر بودن منبع چركي مانند دندان چركي ويا لوزه چركي اين چرك از طريق خون به قلب راه پيدامي­كندوباعث صدمات ارگاني مي­شودودردرازمدت رماتيسم قلبي براي افرادايجادمي­كندبا اين سبب اطلاع از اين منابع ودرجهت از بين بردن آن امريست ضروري – ناراحتيهاي چركي ازقبيل لثه چركي ، يا سينوزيت و... باعث پيدايش بيماريهاي عفوني قلب وياناراحتيهاي كليوي مي­شودكه عواقب بدي رابه همراه خواهدداشت.

6- استفاده از لباسهاي مناسب ورزشي ازقبيل پيراهن، شورت ، گرمكن شلوارودربعضي مواقع مچ ساق بند، زانوبند، ضروري است و باعث راحتي ورزش كاردرهنگام شوداستفاده ازلباسهاي پلاستيكي و شمعي با مشابه بويژه درهنگام دويدن ويا ورزشهايي سنگين مناسب نيست اكثركساني كه اين لباسها رامي­پوشندبراي تعريق زياد است واين عمل صحيح نمي­باشدزيراپوشيدن اين گونه لباسهاازتبخيرسطح پوست ودرنتيجه خنك شدن بدن جلوگيري مي­كنندوخستگي زودرس به انسان دست مي­دهد.براي رعايت بهداشت بهتراست از لباسهاي نخي و مشابه آن استفاده كنيم سعي كنيددرهنگام ورزش ازحوله خودتان استفاده نماييدوپس ازاستفاده آن رابشوييداستفاده ازحوله و لباسهاي ديگران غيربهداشتي است وبراي استفاده مكرر باعث ايجادبيماريهاي پوستي مي­شودوهمچنين لباسها وحوله خودرابه ديگران ندهيدچراكه براي آنهاهم بهداشتي نيست.

7-                محل ورزش و تمرينات بايد مطابق اصول بهداشتي ، چه ازنظرنورسرمايشي و گرمايش باشد.بهتراست فعاليتهاي ورزشي درمحيطهاي باز باشددرصورتي كه درمكانهاي سرپوشيده بودبويژه درفصل تابستان بايدهواي كتيفي كه به علت دويدن افرادوتعرق وديگرفعاليتها بوجودآمده به طريقي تهويه گردديا پنجره­ها بازوهواي پاك داخل شوديا بوسيله دستگاههاي تهويه هوا عوض شوددربهره برداري از اين اماكن بايد گنجايش وظرفيت آن رادرنظرگرفت.درهنگام ورزش كردن درزمين يا سالن دقيقاً به موانع و خطراتي كه امكان دارد پيش بيايدتوجه كنيدواز برجستگي ويا فرورفتگي­هاي محيط بازي اطلاع داشته باشيدو سعي كنيدبراي هم نوعان وهم بازي­هاي خودخطري ايجادنكنيد. هنگام استفاده ازابزارووسائل ورزشي هوشيارباشيدوچگونگي استفاده آن رابدانيدتاازمدت ورزش كردن خودلذت ببريد.

 

8-    نكات دیگری كه درهنگام ورزش بايد رعايت کنید:

سعي شودورزش درهواي آزادوبدون آلودگي انجام شود.

هنگام ورزش وبازي بايدازلباسهاي مناسب ولازم همان رشته ورزشي كه انجام مي­دهيداستفاده نمائيد.

هرگز لباسهاي معمولي وروزانه خودبه ورزش نپردازيد.

بعدازورزش نبايددرجريان هواي سردقراربگيريدتوجه داشته باشيدكه درهرحال بدن شماعرق كرده اگردرمقابل جريان بادقراربگيريدسريعاً دچارسرماخوردگي ويا ناراحتيهاي كليه يا اصطلاحاً كليه­هابه سرماخوردگي دچارمي­شوند.

سعي كنيدورزش وتمرينات راباتوجه به فصل انجام دهيد.اگردرفصل گرماهستيدورزش­هاوحركات راسبك وملايم ويافاصله انجام دهيداگردرفصل سرماهستيدحركات وتمرينات راپي درپي وبه تندي انجام دهيد.

ازنوشيدن آب يا آشاميدني بسيارسردو يخ به مقدارزيادبپرهيزيدوسعي كنيددرهنگام ورزش با مقداركمي آب يا آشاميدني ورزش راادامه دهيدليكن بعد ازورزش خوردن نوشيدن بويژه بعد ازاستحمام نوشيدني گرم بلامانع است.

پس از پايان تمرينات وورزش درصورتي كه بدن خسته بودبهتراست بلافاصله دوش آبگرم بگيريدتاازكوفتگي عضلات جلوگيري نمائيدوشمارا براي خوابي راحت آماده كند.

 

 

[ چهارشنبه بیست و دوم مهر 1388 ] [ 3:38 ] [ م. ب ]

 

نمونه سئوالات مطرح در مورد بازیهای دبستانی:

۱ – کدام عبارت زیر در باره بازی درست است :

الف – بازی ، صرفا وسیله ای برای سرگرمی ؛ تفریح و گذران اوقات فراغت است

ب – بازی برای کودک امری اکتسابی  و غیر فطری است

ج- بازی کودک را در روبرو شدن با واقعیات زندگی دچار اختلال کرده و باعث پرخاشگری و... در او می گردد .

د – بازی وسیله ایست برای مهارت بخشیدن به حواس ، بیان احساسات و برقراری ارتباط با دیگران

۲- کدام یک از بازیهای زیر از شیرینکاریها محسوب نمی شود :

الف- حرکت تعادلی فرشته               ب – حیوان لنگ               ج – به تو میگم به او بگو              د – هزار پا

[ چهارشنبه پانزدهم مهر 1388 ] [ 9:56 ] [ م. ب ]

 

 

آسیبها و صدمات ورزشی

 

 

رعايت "ايمني" مهمترين اصل در فضاهاي ورزشي مدارس

 

در فضاهاي ورزشي مدارس معضلاتي به چشم مي خورد که برخي از اين مشکلات، موانع و مسايل ايمني به راحتي توسط معلمان، مربيان و اولياي مدارس قابل حل هستند و برخي ديگر نيز بايد قبل از شروع سال تحصيلي و يا قبل از احداث اين فضاها مورد توجه قرار گيرند.
ايمني فضاهاي ورزش مدارس به پنج مولفه "درون زمين هاي ورزشي"، "تجهيزات ولوازم ورزشي"، "سکوها و پوشش هاي فضاهاي ورزشي"، "بهداشت" و "حريم هاي ورزشي" ارتباط دارد.
* ايمني درون زمين هاي ورزشي
 هموار ساختن زمين ها، نداشتن درز و شکاف، عدم وجود منافذ نصب ميله ها، نبودن چاله آب بدون پوشش و سنگريزه و مواد اضافي در زمين، متمايز کردن زمين بازي از ديگر زمين ها و... از جمله مواردي است که به وجود ميزان ايمني در درون زمين هاي ورزشي ارتباط دارد.
کيفيت پايين کف سازي و وجود گودالهاي مربوط به جمع آوري آبهاي سطحي، که بصورت غير هم سطح در زمين هاي ورزشي طراحي و ساخته شده اند، نيز از معضلاتي است که در گزارش هاي بازرسي مدارس درباره نکات منفي ايمني فضاهاي ورزشي آورده شده است.
استفاده از موزاييک يا بتون به عنوان کف سازي حياط مدرسه يا آسفالت با کيفيت کم که به دليل وجود شن و خاک کنده شده از آن باعث لغزيدن دانش آموزان هنگام فعاليت هاي ورزشي مي شود نيز ازديگر موارد منفي ايمني در اين زمينه ذکر شده است.
فقدان وجود حفاظ براي پنجره هايي که در معرض برخورد توپ قرار دارند و وجود سيمهاي انتقال برق به صورت روکار و نصب کنتورهاي برق و گاز شهري بصورتي که در معرض برخورد توپ و ايجاد حادثه قراردارند نيز نگراني هايي را به جهت حادثه آفريني ايجاد مي کنند که بايستي تمهيدات لازم براي رفع آن انديشيده شود.
* مولفه تجهيزات و لوازم
اولين جنبه در بررسي ميزان ايمني از نظر تجهيزات و لوازم ورزشي، رعايت اصول ايمني براي وسايل و تجهيزات و انتخاب آن ها بر اساس استانداردهاي موجود است.
استانداردهاي وضع شده براي وسايل و تجهيزات وزن، حجم، جنس، اندازه، ارتفاع، طول، استحکام و... است .
دومين جنبه رعايت اصول ايمني تجهيزات، معاينه و وارسي و در نهايت تعمير و ترميم روزانه وسايل بازي، پس از انجام تمرينات يا مسابقات است .
سومين جنبه نيز رعايت اصول بهداشتي و نگهداري درست و مواردي چون تميز کردن آنهاست.
عمده ترين موارد مربوط به عدم ايمني تجهيزات ورزشي مدارس عبارتند از: مستعمل و استاندارد نبودن تجهيزات ورزشي مانند دروازه هندبال، ميله هاي واليبال و بسکتبال، تخته و حلقه هاي بسکتبال و ...


* مولفه هاي سکوها وپوشش ها
اين مولفه بيشتر به چگونگي ساخت وساز مربوط مي شود که در مورد فضاهاي ورزشي مدارس، موارد آسيب رسان وتهديد کننده شامل وجود لوله هاي رو کار در فضاهاي ورزشي، وجود زايده هايي بر روي ميله هاي دروازه فوتبال و تور واليبال، نبود درهاي خروجي کافي، نبود حفاظ وپوشش براي پريزهاي برق، لبه دار بودن ستون هاي ساختماني مجاور فضاهاي ورزشي و... است .
ساخت و ساز هاي بي رويه مانند، بوفه، سکوي مراسم صبحگاهي، باغچه ايجاد شده، پارکينگ خودرو، توسعه سرايداري، نصب نيمکت هاي فلزي يا بتوني در نزديکي زمينهاي ورزشي نيز از ديگر مواردي است که ايمني فضاهاي ورزشي را مورد تهديد قرار مي دهد.
تداخل فضايي وسايل و تجهيزاتي مانند پيش روي پايه هاي مربوط به کولرهاي کلاسهاي درس در فضاي زمين هاي ورزشي عامل تهديد کننده ديگري در اين زمينه است.
* مولفه بهداشت
در اين محور، ايمني فضاهاي ورزشي از سه بعد رعايت اصول بهداشت فردي توسط متصديان سالن ها ومکان هاي ورزشي، رعايت اصول بهداشتي در ساخت ونگهداري فضاهاي ورزشي ورعايت اصول بهداشتي در سرويس هاي بهداشتي اين مکان ها مورد توجه قرار مي گيرد.
در بعد بهداشت فردي و دررابطه با نقش متصديان فضاهاي ورزشي در ايمني اين مکان ها، کارشناسان بر اين باورند که وجود فرد مناسب و آموزش ديده دربهداشت در راستاي رفع عوامل غير بهداشتي و تهديد کننده وهمچنين تحميل ايجاد فضاي بهداشتي از طرف مسوولان، مفيد خواهد بود.
دررابطه با شرايط ساختماني فضاهاي ورزشي و تامين ايمني آنها نيز کارشناسان پيشنهاد مي کنند کف فضاهاي ورزشي بايد تميز باشد و به سمت مجاري فاضلاب شيب داشته باشد. ديوار کليه قسمت ها بايد تا ارتفاع يک متر از مصالح مقاوم پوشيده شود. ديوار بالاي سالن ها نيز بايد سنگ کاري شده و به منظور جلوگيري از انعکاس صدا با گچ متخلخل پوشيده شود. سقف همه قسمت ها با ارتفاع حد اقل 3 متر ، بايد صاف و بدون ترک خوردگي و به رنگ روشن باشد. در فضاهاي ورزشي روباز، ديوارهاي جانبي بايد مستحکم و بدون ريزش باشند و موارد ياد شده در آن ها رعايت شده باشد. پنجره هاي اين فضاها بايد سالم و بدون ترک خوردگي باشد.
کارشناسان همچنين درباره افزايش ضريب ايمني در سرويس هاي بهداشتي فضاهاي ورزشي، بهداشتي بودن آب مصرفي و تاييد آن توسط مقام هاي بهداشتي، وجود يک آب سرد کن به ازاي هرکلاس، تميز و متناسب بودن تعداد سرويس هاي بهداشتي با تعداد ورزشکاران و وجود صابون مايع در اين قسمت را ضروري مي دانند.
اين کارشناسان مي گويند کف سرويس ها بايد از سنگ يا سراميک از نوع مرغوب بوده وشيب آن به سمت فاضلاب رو باشد و ديوارها نيز بايد تا سقف با کاشي يا سنگ از نوع مرغوب پوشيده شوند.
*حريم ها در فضاهاي ورزشي
از آنجا که فقدان رعايت ايمني در مولفه حريم ها وخطوط ممکن است به آسيب ديدگي هايي در دانش آموزان منجر شود، مواردي مانند جداسازي زمين هاي مختلف، جداسازي و ايجاد فاصله هاي مناسب بين زمين ها وسکوها، ديوارها، درختان و محل هاي سوار شدن و پياده شدن دانش آموزان بايد رعايت شود. واين کار بايد بر اساس استانداردهاي لازم صورت گيرد.
طراحي و اجراي زمين هاي ورزشي در جهت جغرافيايي نامناسب مانند ‌خروج بيش ازحد توپ ها از مدرسه ، ورود توپ ها به سرويسهاي بهداشتي، عدم ديد مناسب به دليل تابش نور آفتاب و ... نيز مشکلي است که مي توان با رعايت استانداردها در تعيين حدود حريم هاي ورزشي مدارس و تمهيدات لازم آن را به حداقل رساند. اين پژوهش توصيه مي کند در طراحي فضاهاي جديد اساسا از بروز چنين مشکلي جلوگيري شود.
مشکل تداخل زمينهاي ورزشي مورد استفاده و تردد بي مورد افراد متفرقه (دانش آموزان ديگر کلاسها، اولياء دانش آموزان و ...) نيز با مشخص شدن حريم ها قابل حل است .
* راه کارهاي افزايش ايمني در فضاهاي ورزشي
کارشناسان پس از بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي مدارس و به منظور جلوگيري از بروز برخي مشکل ها، راهکارهايي به شرح زير براي برطرف کردن موارد خطر ساز فضاهاي ورزشي مدارس ارايه کرده اند:
- سطح زمين هاي ورزشي بايد صاف و يکدست و بدون هرگونه پستي و بلندي ساخته شود و از اصطکاک کافي نيز برخوردار باشد .
- تجهيزات بازي بايد توسط مسئولان ورزشي خريداري شود و داراي وزن، اندازه و حجم مناسب و متناسب با سن دانش آموز باشد.
- تجهيزات ورزشي بايد مطابق با اصول بهداشتي باشد و هر چند روز يکبار تميز شود. تورهاي دروازه ها، راکتها، حلقه هاي بسکتبال و ... بايد مطابق با استانداردها تهيه شود.
- دروازه هاي فوتبال، ميله هاي پارالل و ... بايد ثابت و محکم باشد و در صورت فقدان نياز قابل جابجايي باشد و در صورت جابجايي چاله موجود بايد حتما پر شود.
- سروصداي بازي نبايد براي کلاس هاي ديگر مزاحمت ايجاد کند. ستون هاي مجاور زمين هاي ورزشي نبايد لبه دار باشد.
- تعداد درهاي ورود و خروج بايد متناسب با تعداد دانش آموزان باشد.
- وجود ناظران بهداشتي آموزش ديده و داراي کارت تندرستي در هر منطقه يا هر مدرسه وضعيت بهداشتي فضاهاي ورزشي را بهبود مي بخشد و عوامل خطرساز را کاهش مي دهد.
- سطل زباله ها بايد حتما متحرک بوده و بهتر است پلاستيکي باشد و اصول بهداشتي مطابق با آيين نامه بهداشت اماکن در آنها رعايت شده باشد.
- بايد به ازاي هر چهل نفر يک سرويس بهداشتي و به ازاي هر 30نفر يک آبخوري وجود داشته باشد. آيينه ها در دستشويي ها بايد از ثبات کافي برخوردار باشد.
- رختکن و تعويض لباس اکيدا نبايد در زيرزمين يا سطوح پايين تر باشد .
- فاصله حريم زمين ها با ديوار بايد رعايت شده باشد به طوري که دست کم از هم دو متر فاصله داشته باشد. در فاصله دو متري زمين نيز نبايد اشيايي چون سطل زباله، صندلي، ميز ، سکو قرار داده شود.
- تاييد تربيت بدني استانها در ساخت و ساز مدارس جديد به عنوان کارشناس و استانداردهاي بخش فضاهاي ورزشي به تصويب برسد و اعمال شود.
- در هر منطقه و ابتداي هر سال تحصيلي بايد براساس فهرست تحقيق حاضر و موارد اضافي، مدارس توسط ناظران و افراد منتخب بررسي شوند و موارد ناامن به معلمان و مربيان گوشزد شود.
- تجهيزات ورزشي بايد تا حد امکان توسط وزارت آموزش و پرورش براي استانها تهيه شود تا از تجهيزات غير استاندارد استفاده نشود.
- خط کشي زمينهاي ورزشي بايد به رنگ سفيد يا زرد و قابل رؤيت باشد و فاصله خطوط کناري زمينهاي ورزشي از موانع يا امکانات فيزيکي موجود (ديوارها، سکوها، سطلهاي زباله،جداول باغچه ها، درختان و ... ) درصورت امکان 150 سانتي متر در نظر گرفته شود. هم چنين زمين هاي ورزشي با توجه به وضعيت حرکت خورشيد در آسمان و متناسب با پنجره هاي در معرض برخورد توپ ترسيم شده باشد.
- هرگونه تجهيزات و لوازم ورزشي مورد استفاده در مدرسه از قبيل ميله هاي واليبال و بسکتبال، دروازه هاي هندبال و گل کوچک و ديگر تجهيزات کمک آموزشي درس تربيت بدني بايد فاقد برآمدگي، زائده و لبه هاي تيز و برنده باشد و بوسيله روکشي از جنس مواد نرم مانند اسفنج پوشيده شود؛ دروازه هاي هندبال و فوتبال ثابت شوند و ساير تجهيزات از تعادل، پايداري و استحکام کافي برخوردار باشند.
- حداقل سه زمين ورزشي با توجه به مساحت حياط مدرسه ترسيم شود و تجهيزات مورد نياز آن رشته ها نيز فراهم شوند .در مورد مدارس فاقد فضاي کافي حتي الامکان از سالنهاي ورزشي موجود در نزديکي آموزشگاه جهت برگزاري کلاس درس تربيت بدني استفاده شود.
- تهيه وسايل و امکانات ورزشي مورد نياز ساعت درس تربيت بدني باتوجه به تعداد دانش آموزان
- دارا بودن اتاق تربيت بدني با نور، تهويه و فضاي کافي بمنظور برگزاري آزمونهاي آمادگي جسماني، برگزاري کلاسهاي نظري، نگهداري وسايل ورزشي، استقرار ميز پينگ پنگ، نصب پوسترهاي ورزشي
- امکان استفاده از فضاهاي مسقف موجود در مدارس در مواقعي که حياط قابل استفاده نيست، فراهم شده باشد.
- در رنگ آميزي تجهيزات مانند پايه هاي واليبال، بسکتبال و دروازه هاي هندبال از رنگهايي مانند رنگهاي سفيد ـ مشکي و زرد ـ مشکي استفاده شود که قابليت تشخيص اين تجهيزات را افزايش دهد
- به منظور ترغيب دانش آموزان به فعاليت هاي ورزشي از شعارها برروي ديوارهاي آموزشگاه استفاده شود
- آموزشگاه داراي جعبه کمک هاي اوليه مناسب و مجهز باشد
- براي جلوگيري از خروج توپ، ‌ديوارهاي مدرسه تا ارتفاع مناسب حصارکشي و حتي الامکان در مدارس دخترانه براي فعاليت آزادانه دانش آموزان استتار شده باشد .
- کنتور و انشعاب هاي گاز و برق و ساير تاسيسات خطر ساز بصورت مناسب از برخورد توپ محافظت شده باشد
- مستقل بودن فضاي کلاس درس تربيت بدني از لحاظ حضور و تردد دانش آموزان و افراد متفرقه.
- توجه به نظافت و پاکسازي روزانه حياط و اتاق تربيت بدني .
*** نتيجه گيري
از آنجا که کم توجهي و کوتاهي در اقدام براي رفع موانع و عوارض خطرساز مدارس، مسئوليت مديران و مربيان را در مواقع بروز سانحه افزايش مي دهد لذا تلاش براي ايمن سازي محيط و امکانات ورزشي و نيز تامين نيازمنديهاي درس تربيت بدني از ضروري ترين اقدام ها براي فراهم ساختن شرايط مناسب جهت يکي از برنامه هاي مهم مدرسه قلمداد مي شود .
اگرچه بسياري از مديران علاقه مند در حد بضاعت براي آماده سازي فضا و رفع اين نواقص گامهاي مؤثري برداشته اند اما به لحاظ اهميت موضوع، انجام اقدام هايي در زمينه هماهنگي و اثر بخشي فعاليتها، تدوين شيوه نامه اي به منظور تعريف فضا و تجهيزات ورزشي استاندارد و چگونگي تجهيز آن در رابطه با درس تربيت بدني ضروري به نظر مي رسد.
در اين راستا، هم مسيري حرکت نهادها و مسئولان ذي ربط تا رده مديران مدارس ومعلمان تربیت بدنی که بطور مستقيم با دانش آموزان سر وکار دارند و مشخص کردن دقيق وظايف هر يک در اين خصوص از اهميت ويژه اي برخوردار است.
سياست هاي تشويقي براي مديران و دبيران تربيت بدني که در اين عرصه فعال تر هستند و همچنين بازديدهاي مستمر از فضاهاي ورزشي مدارس براي پيگيري رفع خلاءهاي ايمني نيز از مواردي است که بايد همواره مورد توجه قرارگيرد.
ضروري است قبل از اجراي هرگونه عمليات عمراني جديد در مدارس نظر کارشناسان تربيت بدني و تندرستي نيز اخذ شود.

                            منبع استفاده مطالب : اینترنت    (اراک اسپورت)         
[ چهارشنبه پانزدهم مهر 1388 ] [ 9:53 ] [ م. ب ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب
فروش بک لینک طراحی سایت